Nhà máy nhiệt phân bùn dầu

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Nhà máy nhiệt phân bùn dầu

    Nó được sử dụng để giảm thiểu, xử lý vô hại và sử dụng tài nguyên của bùn để thực hiện cải tạo đất. Bằng cách tách nước và chất hữu cơ trong bùn ra khỏi đất, hàm lượng dầu khoáng trong sản phẩm rắn sau xử lý nứt nhỏ hơn 0 05%. Với tiền đề là an toàn, bảo vệ môi trường và hoạt động liên tục và ổn định, Giảm bùn, xử lý vô hại và sử dụng tài nguyên.